Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dzieci?

Po wydaniu wyroku alimentacyjnego przez sąd wysokość alimentów może ulec zmianie. Rodzic, któremu powierzono władzę rodzicielską, ma prawo domagać się podwyższenia świadczenia na skutek zmiany okoliczności branych pod uwagę przez sąd podczas ustalania wysokości alimentów. Zwykle dzieje się tak, gdy potrzeby dziecka ulegną zmianie lub pogorszy się sytuacja finansowa jednego z rodziców.

Kiedy alimenty mogą zostać podwyższone?

Powodem wniesienia powództwa o podwyższenie alimentów na dziecko może być:

  • zwiększenie wydatków na dziecko ze strony osoby pełniącej funkcję głównego opiekuna, np. rozpoczęcie nauki w szkole,
  • znaczące zwiększenie przychodu lub obniżenie kosztów utrzymania strony zobowiązanej do płacenia alimentów, np. zakończenie spłacania kredytu, odziedziczenie spadku, otrzymanie dodatkowych świadczeń socjalnych czy wygrana w zakładach losowych,
  • problemy finansowe lub zdrowotne rodzica wiodącego np. utrata pracy czy choroba,
  • inne okoliczności, np. podniesienie czynszu.

Warto pamiętać, że oficjalne oraz w pełni zobowiązujące podniesienie wysokości alimentów może nastąpić wyłącznie na drodze sądowej lub w wyniku ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez sąd.

W jaki sposób uzyskać wyższe alimenty?

Pozew o podwyższenie zasądzonych wcześniej alimentów należy skierować do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub jest właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego do podwyższenia alimentów. Przywilej wyboru jednego z tych sądów przysługuje osobie wnoszącej o podwyższenie alimentów.

Pismo powinno zawierać przyczynę oraz uzasadnienie, dla którego konieczne jest podniesienie kwoty alimentów. W tym celu należy opisać zmiany, jakie zaszły od wydania poprzedniego wyroku w tej sprawie. Osoba, która wnioskuje o zwiększenie alimentów, musi udowodnić przed sądem zmianę stosunków majątkowych oraz wykazać, że zmiana ta była istotna. Jeżeli strona pozwana przebywa poza granicami kraju, pozew może zostać rozpatrzony przez sąd w Polsce. Wniosek ma prawo wnieść opiekun dziecka lub dorosłe dziecko – uprawnione do otrzymywania alimentów.