Przestępstwa przeciwko rodzinie

Kodeks karny reguluje kwestie dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Są to czyny zabronione i obejmują:

  • znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad najbliższym członkiem rodziny bądź inną osobą pozostającą w zależności od sprawcy,
  • rozpijanie osoby małoletniej - nakłanianie do spożycia, dostarczanie lub ułatwianie spożycia napoju alkoholowego,
  • uprowadzenie – polega na zatrzymaniu lub zabraniu małoletniej osoby (podopiecznej lub innej osoby nieporadnej fizycznie bądź psychicznie) wbrew woli osoby, która powołana została do sprawowania opieki nad nią,
  • niealimentację, czyli uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,
  • organizowanie nielegalnej adopcji,
  • porzucenie osoby małoletniej lub innej osoby nieporadnej fizycznie bądź psychicznie,
  • bigamię, czyli zawieranie związki małżeńskiego pomimo pozostawania w innym stosunku małżeńskim.

Kancelaria sporządza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, zgłoszenia oskarżycieli posiłkowych, zażalenia na postanowienia i inną niezbędną dokumentację. Przygotowuje prywatne akty oskarżenia oraz apelacje i kasacje od wyroków karnych. Udziela także porad prawnych oraz reprezentuje klientów przed sądem.

W sytuacji, która wymaga bezzwłocznej interwencji sądu, kancelaria sporządza wniosek w trybie wskazanym w art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zapis pozwala doprowadzać do szybkiego opuszczenia miejsca zamieszkania przez osobę, która dopuszcza się przemocy wobec najbliższych członków rodziny.