Separacja Łódź, pozew o separację

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego separacja stanowi instytucję prawną, którą orzeka sąd na zgodne żądanie obojga małżonków lub jednego z nich. Nie oznacza rozwiązania małżeństwa, lecz jego uchylenie. W postępowaniu występują dwie strony, a mianowicie powód (małżonek, który wnosi pozew) oraz pozwany.

Orzeczenie separacji następuje wówczas, gdy sąd stwierdzi zupełny rozkład pożycia między małżonkami, który polega na całkowitym ustaniu więzi gospodarczej, duchowej i fizycznej. W przeciwieństwie do rozwodu – stan ten nie musi być trwały. Małżonkowie mogą jednak wciąż mieszkać pod wspólnym dachem.

Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy klientów przed sądem i organami administracyjnymi. Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Łodzi.

Pozew o separację Łódź

Osoba, która wnosi pozew, kieruje wniosek do sądu okręgowego - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Następnie dokładnie określa strony, podając dane obojga małżonków (imię, nazwisko, aktualny adres, zawód). Pozew musi zawierać żądania (powierzenie jednemu z małżonków wykonywania władzy rodzicielskiej lub zasądzenie alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci) oraz ustalenie strony winnej. Sąd może wydać decyzję także bez orzekania o winie.

Ważną częścią wniosku o separację jest opis sposobu, w jaki doszło do zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. Należy posiłkować się dowodami potwierdzającymi przedstawiony stan, a także podać stosunki majątkowe i sytuację zarobkową obojga małżonków oraz liczbę, płeć i wiek wspólnych dzieci. Do wniosku można dołączyć stosowne załączniki, np. zaświadczenie o zarobkach. Ostatnim etapem jest złożenie własnoręcznego podpisu.

Jakie są skutki orzeczenia?

Orzeczenie separacji wydane przed sąd wiąże się z takimi samymi skutkami jak orzeczenie rozwodu, z wyłączeniem możliwości wstąpienia w nowy związek małżeński. Dochodzi zatem do: ustania wspólności majątkowej między stronami czy wygaśnięcia obowiązku wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny. Rady oraz pomoc prawną świadczymy w siedzibie naszej kancelarii w Łodzi.