Postępowania w sprawach nieletnich

Kancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądem i innymi organami administracyjnymi oraz przygotowuje niezbędną dokumentację. Adwokat Justyna Bieda specjalizuje się w postępowaniach w sprawach nieletnich. Są to osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, znajdują się między 13 a 17 rokiem życia i popełniły czyn karalny lub nie ukończyły 21 lat i zostały wobec nich orzeczone środki poprawcze bądź wychowawcze.

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przez czyn karalny należy rozumieć przestępstwo, wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, np.

  • zakłócanie porządku publicznego,
  • posiadanie w miejscu publicznym niebezpiecznych przedmiotów,
  • umyślne uszkadzanie, niszczenie i usuwanie znaków.

Należy pamiętać, że w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, morderstwa lub zamachu na życie Prezydenta RP, osoba po ukończeniu 15 roku życia może podlegać odpowiedzialności karnej na takich zasadach, jak dorosły.

Kiedy wszczyna się postępowanie?

Postępowania w sprawach nieletnich wszczynane są z urzędu w przypadku uzasadnionego podejrzenia demoralizacji młodocianego lub popełnienia przez niego czynu karalnego. Zawiadamia się rodziców lub opiekunów, a także szkołę, do której uczęszcza nieletni.

W sprawach niecierpiących zwłoki policja rozpoczyna zbieranie i utrwalanie dowodów przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych. Jeżeli zachodzi taka konieczność, dokonuje również zatrzymania i przesłuchania.

Sąd rodzinny zleca kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu określenia warunków wychowawczych młodocianego, sposobu spędzania wolnego czasu, sytuacji bytowej rodziny czy przebiegu nauki.

Co orzeka sąd?

Zapisy ustawy określają katalog środków wychowawczych, które mogą zostać orzeczone w postępowaniach w sprawach nieletnich. Należą do nich:

  • udzielenie upomnienia,
  • zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody lub wykonania świadczeń na rzecz społeczności lokalnej,
  • zobowiązanie do uczestnictwa w odpowiednich zajęciach o charakterze szkoleniowych lub terapeutycznym.

Sąd może także ustanowić nadzór odpowiedzialnych rodziców lub opiekunów bądź zastosować nadzór kuratora.