Alimenty i sprawy alimentacyjne Łódź

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania na pokrycie bieżących potrzeb osób, które nie mogą utrzymać się samodzielnie. Warto pamiętać, iż obowiązek ten dotyczy nie tylko rodziców i dzieci. Zasądzenia alimentów na swoją rzecz może domagać się nie tylko dziecko od rodzica/-ów, ale także na przykład: wnuk od dziadka, dziadek od wnuka, rodzeństwo (w tym przyrodnie), pasierb od ojczyma lub macochy. Alimenty mogą być płacone na rzecz byłego małżonka albo przez małżonka w separacji na rzecz współmałżonka.

Każdy stan faktyczny jest inny i dogłębnie analizowany przez sąd, dlatego też warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego i doświadczonego adwokata rodzinnego, który zadba o profesjonalne przygotowanie do rozprawy, wskaże dokumenty niezbędne do wykazania potrzeb uprawnionego do alimentów oraz możliwości materialnych zobowiązanego, który uchyla się od łożenia na jego rzecz.

Zapisy Kodeksu cywilnego wskazują, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na osobach krewnych w linii prostej. Należą do nich rodzice, dziadkowie, a także rodzeństwo (w tym przyrodnie). Trwa do momentu, gdy dziecko jest już w stanie samodzielnie się utrzymywać. Jeśli sąd nie orzeknie inaczej, świadczenie przysługuje również dorosłemu dziecku, które wciąż się uczy bądź studiuje. Przy czym nie ma znaczenia, że rodzice żyją w nieformalnym związku lub są po rozwodzie.

Wniosek o alimenty należy złożyć do właściwego sądu rejonowego (np. w Łodzi). Pełnoletnie dziecko występuje w swojej sprawie samodzielnie. Jeśli natomiast znajduje się poniżej 18 roku życia, w jego imieniu działa przedstawiciel ustawowy – jeden z rodziców lub opiekun prawny.

Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Łodzi. Reprezentujemy klientów przed sądem i organami administracyjnymi, a także udzielamy porad prawnych w sprawach rodzinnych.

Zasądzenie alimentów

Rodzic, który występuje z pozwem w imieniu niepełnoletniego dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi, ma prawo ustanowić pełnomocnika procesowego - radcę prawnego lub adwokata. Pełnomocnik ten reprezentuje stronę w sądzie oraz składa podpis na pozwie.

Zasądzając wyrok, sąd uwzględnia usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak również możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do wnoszenia świadczenia. Należy pamiętać, że jego wysokość może ulec zmianie, np. zwiększeniu wraz z wiekiem dziecka lub zmniejszeniu, jeśli wyraźnemu pogorszeniu ulegnie sytuacja majątkowa.

Sprawy alimentacyjne Łódź

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym alimenty bezwzględnie należą się dzieciom, które nie dysponują wystarczającymi zasobami majątkowymi, pozwalającymi na pokrycie kosztów wychowania oraz edukacji. Przyznawane są nawet wtedy, gdy dziecko nie doświadcza niedostatku.

Prawo do uzyskania tego typu świadczenia przysługuje również rodzicom, dziadkom, rodzeństwu i wnukom, które z przyczyn losowych nie mogą samodzielnie się utrzymać. W tym przypadku konieczne jest jednak udowodnienia, że osoby te żyją w niedostatku.

Specjalizujemy się w sprawach, które reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Nasza kancelaria znajduje się w Łodzi.