Sprawy z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych

Jako jedna z niewielu Kancelarii prowadzimy sprawy związane z postępowaniem o wydanie dziecka toczącym się w trybie Konwencji haskiej. Postępowanie to ma na celu doprowadzić do niezwłocznego powrotu uprowadzonego przez jednego z rodziców za granicę dziecka do państwa miejsca jego stałego pobytu. Po zakończonym sukcesem postępowaniu transgranicznym pomagamy naszym Klientom zabezpieczyć dobro dziecka na przyszłość poprzez wszczęcie odrębnego postępowania w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzica, który dopuścił się uprowadzenia dziecka. Natomiast w jednym z wyroków Sąd Najwyższy uznał, iż uprowadzenie kilkuletniego dziecka za granicę pozbawia go naturalnego środowiska rodzinnego i możliwości wychowywania się z rodzeństwem, stanowiąc nadużycie władzy rodzicielskiej uzasadniające pozbawienie tej władzy. Pamiętajmy, że na podstawie art. 211 kodeksu karnego istnieje nadto możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej rodzica, który ma ograniczoną, bądź władzę rodzicielską albo został jej pozbawiony i dopuścił się uprowadzenia dziecka.

Konwencja haska ma za zadanie chronić dobro wszystkich dzieci

Najczęściej sprawy z zakresu stosunków opiekuńczych transgranicznych dotyczą przypadków, w których zakończenie związku między dwoma osobami różnej narodowości posiadających wspólnie potomstwo, oznacza wyjazd jednego z rodziców za granicę i zabranie ze sobą pociechy z państwa jego stałego miejsca pobytu. Drugie z rodziców musi wyrazić zgodę na taki stan rzeczy, w przeciwnym razie dochodzi do tzw. Bezprawnego uprowadzenia, gdyż jest to jawne naruszenie prawa do pieczy nad swoim potomkiem oraz utrudnienie kontaktu z nim.

W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji istnieją m.in. międzynarodowe instrumenty prawa, wśród których należy wymienić konwencję haską z 1980 roku. Sprawy z zakresu stosunków rodzinnych mogą być rozstrzygane na jej podstawie w sądach właściwych dla państwa zwykłego miejsca pobytu. Bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę do państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub będącego stroną Konwencji haskiej przez jednego z rodziców wymaga natychmiastowego działania i podjęcia kroków mogących umożliwienie zaprzestania zabronionego procederu, wśród których znaleźć się może m.in. nakaz wydania dziecka.

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Łodzi prowadzi sprawy z zakresu stosunków opiekuńczych transgenicznych

Jednym z podstawowych naszych działań jest reprezentowanie naszych Klientów w sądzie, a także uczestniczenie w czynnościach pozasądowych oraz mediacjach. Udzielamy możliwie najszerszego wsparcia, a także przedstawiamy rozwiązania, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemu. W naszych działaniach kierujemy się nadrzędnym dobrem dziecka.