Ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka i inne istotne sprawy dotyczące dziecka

Jeżeli oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, ale nie mogą porozumieć się w istotnych sprawach dotyczących dziecka spór rozstrzyga sąd. Konflikt może także powstać w sytuacji, gdy jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską i sprawa należy do zakresu w jakim rodzic ten ma prawo współdecydowania.

W świetle praktyki i orzecznictwa do istotnych spraw dziecka możemy zaliczyć m.in. zmianę nazwiska dziecka (w trybie administracyjnym), wybór szkoły, wybór sposobu leczenia, wyjazdy zagraniczne (zagraniczne lub na stałe), zgoda na wydanie paszportu, miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym każdy może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania – miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W przypadku miejsca zamieszkania dziecka jest ono tożsame z miejscem zamieszkania rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sytuacja komplikuje się, gdy dochodzi do separacji faktycznej rodziców w wyniku np. rozwodu, separacji, rozpadu związku konkubenckiego i dochodzi do sporu o miejsce pobytu dziecka. Wówczas powstaje konieczność ustalenia miejsca pobytu dziecka w każdoczesnym miejscu pobytu rodzica. Wynik takiego ustalenia z reguły rzutuje na szereg innych kwestii, np. które z rodziców będzie płacić alimenty.

Sporządzanie planu wychowawczego i opieka naprzemienna

Najlepszym z punktu widzenia dobra dziecka sposobem uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi jest porozumienie rodziców skutkujące sporządzeniem tzw. planu wychowawczego (rodzicielskiego), który następnie, najczęściej w toku toczącej się sprawy rozwodowej, składany jest w sądzie. W ramach planu wychowawczego szczegółowo ustala się całokształt spraw dotyczących dziecka m.in. miejsca zamieszkania dziecka, sposób kontaktowania się z dzieckiem przez każdego z rodziców, zasady rozstrzygania kwestii spornych. Plan wychowawczy może przewidywać naprzemienne sprawowanie opieki na dzieckiem. Model opieki naprzemiennej możliwy jest w sytuacji, gdy rodzice rozstają się w atmosferze względnego spokoju i zgodnie chcą opiekować się dzieckiem na zmianę. Wówczas sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, a dziecko ma dwa centra życiowe – u matki i u ojca. Z każdym z rodziców spędza tyle samo czasu w wymiarze miesiąca.

W Kancelarii sporządzamy plany wychowawcze, które są bardzo dobrze przemyślane, stanowią starannie wypracowany kompromis, który jest pozytywnie oceniony a następnie uwzględniany przez sąd w wyroku rozwodowym. Dobrze opracowany plan wychowawczy pozwala przyśpieszyć długie i uciążliwe postępowanie sądowe rozwodowe.