Konkubinat

Mimo wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego, życie w nieformalnym związku nie tworzy wspólnoty majątkowej. Gromadzone dobra stają się wyłącznie współwłasnością, która musi zostać uregulowana stosowną umową.

Osoby żyjące w konkubinacie nie mogą dokonywać wspólnego rozliczenia z podatku dochodowego. Dziedziczą po sobie jedynie w sposób testamentowy. Przepisy prawa nie zezwalają również na żądanie dostarczenia środków utrzymania po ustaniu nieformalnego związku. Takie prawo posiadają jednak ich wspólne dzieci.

W celu zabezpieczenia swojego prawa do opieki, spadku czy alimentów partnerzy muszą zawrzeć między sobą odpowiednią umowę, np. współwłasność majątkowa powstaje na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Również w przypadku wspólnego dziecka ojciec musi je uznać przed kierownikiem stanu cywilnego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Rozliczenia majątkowe konkubentów

Rozliczenie konkubinatu odbywa się na podstawie zawartych umów dotyczących zasad wykonywania zarządu nad wspólnymi dobrami czy ich podziału na wypadek rozstania.

Aby dokonać podziału dorobku zgodnie z przepisami prawa, wszystkie umowy obejmujące nabywane przedmioty należy podpisać wspólnie. W przeciwnym razie w przypadku wystąpienia sporu konieczne będzie udowodnienia faktu wspólnego nabycia. Ważne jest również, aby nakłady pieniężne poniesione przez jednego z partnerów na rzecz drugiego, skrupulatnie dokumentować stosowną umową.

Kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów przed sądem i innymi organami administracyjnymi.