Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z zapisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mają prawo do kontaktów z dzieckiem. Relacje te są niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej. Wspólne spotkania mogą odbywać się, nawet jeśli małoletni przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Jednak w sytuacji, gdy jego dobro tego wymaga, sąd może prawnie ograniczyć lub zupełnie zakazać utrzymywania jakichkolwiek więzi.

Nasza kancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądem i innymi organami administracyjnymi oraz sporządza stosowną dokumentację, a w tym pozwy rozwodowe, odpowiedzi na pozwy oraz inne pisma procesowe.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Zdarza się, że jeden z rodziców utrudnia lub uniemożliwia spotkania, bądź oboje nie są w stanie porozumieć się i wypracować zadowalającego konsensusu. Wówczas drugi z rodziców może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Właściwym do jego złożenia jest sąd rejonowy zgodny z miejscem zamieszkania.

We wniosku należy dokładnie opisać, jak rodzic wyobraża sobie przebieg spotkań. Mogą one odbywać się w święta, określony czas ferii zimowych i wakacji, wskazane weekendy każdego miesiąca lub innym okresie. We wniosku ustala się również miejsce spotkań (pod adresem zamieszkania małoletniego lub poza nim), a także dokładne godziny.

Co wpływa na ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem to w głównej mierze spotkania, odwiedziny, wspólne przebywanie poza miejscem stałego pobytu, bezpośrednia komunikacja, utrzymywanie korespondencji, a także korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Ustalając formę tych relacji, uwzględnia się wiek małoletniego oraz jego stan zdrowia i rozwoju psychofizycznego. Prawne ich uregulowanie następuje poprzez:

  • wyrok sądu,
  • ugodę sądową,
  • porozumienie między rodzicami,
  • ugodę zawartą przed mediatorem.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Obsługujemy klientów także w języku angielskim. Biuro czynne jest codziennie od godziny 9.00 do 18.00.