Podział majątku adwokat Łódź

Nasza Kancelaria może poszczycić się bogata praktyką w zakresie prowadzenia spraw ze z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych.

Oferujemy prowadzenie spraw związanych m.in. z odpowiedzialnością małżonków za długi, spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej (przed lub w trakcie związku małżeńskiego) i spraw o dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków.

Przyszli bądź obecni małżonkowie mają możliwość zadecydowana o tym, czy chcą mieć wspólnotę majątkową i wspólny majątek czy też jednak wolą rozdzielność majątkową. Ostatni z przypadków reguluje umowa w formie aktu notarialnego albo postępowanie sądowe. Pierwszy tryb może mieć miejsce tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej między nimi. W takim stanie rzeczy sporządzamy dla naszych Klientów projekty umów (tzw. intercyza). W sytuacji, gdy między małżonkami nie ma zgody co do dobrowolnego ustanowienia rozdzielności majątkowej – w grę wchodzi postępowanie sądowe. O zniesieniu wspólności majątkowej sąd może orzec z ważnych powodów (np. trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków (tzw. rażąca niegospodarność) wskutek nałogu, zaciąganie długów przez jednego z małżonków bez zgody drugiego, życie w separacji, istnienie przesłanek rozwodowych, tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego). W gestii naszej Kancelarii leży, aby proces zniesienia wspólnoty majątkowej zakończył się dla naszych Klientów sukcesem albo – w zależności od sytuacji reprezentowanej strony – aby skutecznie zapobiec ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Małżeńskie stosunki majątkowe

Podział majątku to bardzo skomplikowane zadanie, z którym małżonkowie muszą się uporać. Jednak podział majątku nie zawsze wiąże się z rozwodem lub separacją. Może wynikać z różnych sytuacji życiowych. Podział majątku może być wykonywany także po śmierci jednego z małżonków - wówczas należy mieć na względzie także innych członków rodzinny niż współmałżonek, na przykład dzieci. Podział majątku może być dokonany w toku postępowania sądowego albo pozasądowego. Z podziałem majątku wiążą się bardzo różne kwestie, m.in. rozliczenia nakładów ponoszonych przez każdego z małżonków na rzecz utrzymania majątku wspólnego z ich majątku osobistego, które to nakłady podlegają zwrotowi, praw niematerialnych ( w tym autorskich), spadków, darowizn na rzecz jednego z małżonków, wspólnie zaciąganych kredytów.

W każdym przypadku to trudne zadanie, z którym wiążą się silne emocje. W sprawach o podział majtku wspólnego ważne jest, aby szczegółowo i prawidłowo obliczyć wartość wszystkich i praw majątkowych zgromadzonych w trakcie małżeństwa. Zadanie to wymaga profesjonalnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia prawniczego w tym zakresie, którym nasza Kancelaria może się poszczycić. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, w tym w czasie spotkań u notariusza. Ustalamy składniki majątku wspólnego i majątków osobistych małżonków. Rozliczamy nakłady i koszty utrzymania majątku wspólnego i majątków osobistych małżonków. Przygotowujemy do podziału majątku w każdej sytuacji (m.in. podział w naturze, spadków, darowizn, długów) i na różne sposoby (m.in. przez przyznanie dopłat, sprzedaż składników majątku). Zajmujemy się fizycznym podziałem ruchomości i nieruchomości, w tym ewentualną eksmisją. Negocjujemy dla naszych Klientów najlepsze dla nich warunki podziału majątku wspólnego.

Nie opuszczamy naszych Klientów po zakończonym postępowaniu – pomagamy w egzekucji spłat i dopłat po zakończonym postępowaniu dotyczącym podziału majątku.