Adopcja (przysposobienie) i piecza zastępcza - kancelaria adwokacka

Adopcja, czyli przysposobienie, jest formą przyjęcia do rodziny osoby formalnie niespokrewnionej, stwarzającej stosunek podobny do pokrewieństwa, jest to przybranie dziecka za swoje, zawsze ma na celu jego dobro.

Przysposobienie następuje w drodze orzeczenia sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego. Wyjątkowo orzeczenie o przysposobieniu może być wydane po śmierci przysposabiającego, jeżeli z żądaniem przysposobienia wystąpili oboje małżonkowie, a jeden z nich zmarł po wszczęciu postępowania adopcyjnego, zaś drugi wspólne żądanie małżonków przysposobienia podtrzymuje.

Istnieje możliwość przysposobienia pełnego albo niepełnego. Przez przysposobienie pełne powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Naturalna rodzina przestaje nią być dla przysposobionego i staje się nią nowa rodzina. Z kolei przysposobienie niepełne charakteryzuje się tym, iż skutki przysposobienia powstają tylko między przysposabiającym a przysposobionym. Jednakże i w tym wypadku skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Wyróżnia się także tzw. przysposobienie najpełniejsze mające takie same skutki jak pełne, z tym, że dodatkowo sporządza się nowy aktu urodzenia przysposobionego, na którym jako rodzice widnieją przysposabiający. W praktyce jest ono najczęstsze.

Nie każdy może zostać rodzicem adopcyjnym. Od kandydata na nowego rodzica sąd oczekuje posiadania odpowiednich właściwości osobistych, m.in. zdolności wychowawczych, wystarczających możliwości zarobkowo-majątkowych, stabilnej sytuacji zawodowej, odpowiednich warunków mieszkaniowych i dobrego stanu zdrowia.

Sąd opiekuńczy obowiązany jest zbadać te okoliczności również przy pomocy opinii ośrodka adopcyjno – opiekuńczego lub innej specjalistycznej placówki.

Procedura adopcji jest skomplikowana i wymaga może orzec przysposobienie na wniosek jednej osoby (samotnej lub pozostającej w związku małżeńskim), jak i na wniosek obojga małżonków.

Przysposobić można tylko małoletniego (warunek ten musi być spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie). Dolną granicą wieku dziecka jest 6 tygodni życia. Między przysposabiającym, a przysposabianym musi istnieć minimalna różnica wielu 18 lat. Różnica wieku ma upodobnić stosunek między nimi do przeciętnej rodziny opartej na więzi biologicznej. W wyjątkowych sytuacjach różnica wieku może być mniejsza, jeżeli nie ucierpi na tym dobro dziecka. Ponadto konieczne jest uzyskanie zgody małoletniego na adopcję, jeśli ten ukończył lat 13, w wyjątkowych przypadkach sąd może odstąpić od uzyskania takiej zgody np. jeśli dziecko z uwagi na chorobę nie jest w stanie wyrazić swojej woli.

Powyższy rys procedury adopcyjnej pokazuje, iż jest to proces wysoce oceny i zawiły, wymagający specjalistycznej wiedzy nie tylko na temat tego, jaką dokumentację i gdzie złożyć.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów także w postępowaniach o rozwiązanie przysposobienia.