Rozwód

Rozwód

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego dla nikogo nie jest łatwa, jednak po jej podjęciu warto zadbać o to, aby o Państwa interesy w sądzie zatroszczył się profesjonalista.

Rozwód to złożony proces prawny. Nie wystarczy wypełnienie znalezionego w Internecie wzoru i złożenie go we właściwym sądzie. Aby wydać wyrok rozwodowy sąd musi stwierdzić, iż między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz że nie zachodzą negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu. Należy mocno podkreślić, iż pozew rozwodowy musi zostać prawidłowo napisany, aby sąd go pozytywnie rozpatrzył. Do pozwu należy załączyć niezbędne dokumenty. Warto złożyć odpowiednie i trafione wnioski dowodowe na poparcie okoliczności faktycznych powoływanych w pozwie, co nie zawsze jest oczywiste. Decyzję o rozwodzie podejmuje sąd w formie wyroku po przeprowadzeniu rozprawy i po przesłuchaniu stron postępowania rozwodowego. Przed rozprawą spotykamy się z naszymi Klientami i informujemy ich o możliwym przebiegu rozprawy, aby nic ich nie zaskoczyło.

Warto pamiętać, iż sąd orzekając o rozwodzie nie tylko rozwiązuje małżeństwo, ale często rozstrzyga m.in. o miejscu zamieszkania dzieci rozwodzących się Stron, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi i alimentach, może także dokonać podziału majątku. Wsparcie profesjonalisty jest szczególnie cenne podczas rozwodu z orzekaniem o winie jednej ze Stron z uwagi na skomplikowane postępowanie dowodowe.

Małżeństwo może nadto zostać unieważnione. Instytucję unieważnienia małżeństwa należy odróżnić od rozwodu, choć do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunków małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie. Ustawa enumeratywnie wymienia sytuacje, w których można domagać się unieważnienia małżeństwa (m.in. zawarcie małżeństwa przez osobę, która nie osiągnęła pełnoletniości (wyjątek przy kobietach – ważne powody), zawarcie małżeństwa przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie, zawarcie małżeństwa przez osobę, która w chwili jego zawierania cierpiała na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy, zawarcie małżeństwa przez osobę pozostającą już w wcześniej zwartym małżeństwie). Powyższy rys procedury unieważnienia małżeństwa pokazuje, iż jest to proces oceny i zawiły, wymagający specjalistycznej wiedzy nie tylko na temat samej procedury sądowej unieważnienia małżeństwa, ale i w zakresie napisania skutecznego pozwu oraz przedstawienia odpowiednich dowodów na poparcie okoliczności w nim wskazanych, tak by powództwo o unieważnienie małżeństwa nie zostało oddalone.