Przepis art. 47§1 KRO stanowi, że przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć, albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa), a umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. W myśl art. 51 KRO w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek zarówno nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później, każdy z małżonków zarządza też samodzielnie swoim majątkiem. W systemie rozdzielności majątkowej występują dwa majątki: majątek osobisty męża i majątek osobisty żony, a zawarcie intercyzy powoduje, że od określonego w niej momentu. Prawa nabyte przez małżonków będą wchodziły do majątków osobistych lub też do majątku wspólnego, ale na zmodyfikowanych zasadach określonych w umowie majątkowej małżeńskiej.