Kancelaria Prawa Rodzinnego Łódź

 

W ramach naszych usług oferujemy:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie pozwów rozwodowych, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych
  • reprezentowanie Klientów w sądzie oraz uczestniczenie w mediacjach i innych czynnościach pozasądowych

 

Oprócz kompleksowej obsługi prawnej związanej z kwestiami formalno-merytorycznymi oferujemy bieżące wsparcie emocjonalne ułatwiające zaakceptowanie nowej sytuacji życiowej naszych Klientów.

Możemy się poszczycić zakończeniem bardzo wielu postępowań ugodami i porozumieniami, które wypracowaliśmy między Stronami korzystając z naszego kilkunastoletniego doświadczenia w relacjach interpersonalnych.

Wszystkie usługi proponujemy Państwu w ramach jednego zlecenia, na podstawie którego kompleksowo zajmiemy się wszystkimi kwestiami wynikającymi z rozpadu Rodziny.

 

Jesteśmy ekspertami w poniższych sprawach:

 

Rozwody Łódź - sprawy rozwodowe

Decyzja o rozwodzie nie jest prosta, wymaga także dopełnienia wielu formalności. W takim przypadku warto skorzystać ze wsparcia adwokata, który pomoże w przeprowadzeniu tego niełatwego procesu. Proponuję pomoc przy sporządzeniu pozwu, omówienie przebiegu procesu, a także reprezentację przed sądem rodzinnym.


 

Separacja

Jeżeli nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale małżonkowie nie chcą się rozwieźć, mogą domagać się orzeczenia separacji. Skutki separacji są takie, jak skutki rozwodu z tą różnicą, iż w czasie separacji nie można wstąpić w nowy związek małżeński.

 

Alimenty, sprawy alimentacyjne Łódź

Obowiązek alimentacyjny może ciążyć nie tylko na rodzicach, ale także innych członkach rodziny - wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie zasądzony. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów, omawiamy kwestie, jakie mogą pojawić się podczas rozprawy, a także doradzamy wybór odpowiedniego rozwiązania.

 

Ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka

Prawo rodzinne obejmuje zagadnienie, jakim jest ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Kwestia ta wymaga dokładnego przygotowania do rozprawy. Służymy wsparciem w tym zakresie: przygotowujemy podstawy prawne, informujemy klientów o przebiegu postępowania, ostrzegamy przed ewentualnymi przeszkodami.

 

Kontakty z dzieckiem

Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i inne osoby bliskie dziecku (na przykład: ojczym, macocha, osoby, które przez dłuższy czas sprawowały pieczę nad dzieckiem) mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Ustalenie zakresu kontaktów z dzieckiem i sposobu ich wykonywania następuje w wyniku postępowania sądowego. Prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej, zatem także rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo domagać się przed sądem ustalenia kontaktów z dzieckiem.

 

Opieka nad dzieckiem, władza rodzicielska

Wiele spraw prawa rodzinnego obejmuje między innymi przyznawanie bądź pozbawianie władz rodzicielskich. W naszej kancelarii klienci uzyskają pomoc w przygotowaniu wniosków regulujących opiekę nad małoletnim. Proponujemy także reprezentowanie przed sądem, a także doradztwo prawne obejmujące prawo rodzinne.

 

Sprawy z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych, w tym uprowadzenie dziecka za granicę w trybie Konwencji Haskiej

Jako jedna z niewielu Kancelarii prowadzimy sprawy związane z postępowaniem o wydanie dziecka toczącym się w trybie Konwencji haskiej. Postępowanie to ma na celu doprowadzić do niezwłocznego powrotu uprowadzonego przez jednego z rodziców za granicę dziecka do państwa miejsca jego stałego pobytu. Po zakończonym sukcesem postępowaniu transgranicznym pomagamy naszym Klientom zabezpieczyć dobro dziecka na przyszłość poprzez wszczęcie odrębnego postępowania w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzica, który dopuścił się uprowadzenia dziecka. Natomiast w jednym z wyroków Sąd Najwyższy uznał, iż uprowadzenie kilkuletniego dziecka za granicę pozbawia go naturalnego środowiska rodzinnego i możliwości wychowywania się z rodzeństwem, stanowiąc nadużycie władzy rodzicielskiej uzasadniające pozbawienie tej władzy. Pamiętajmy, że na podstawie art. 211 kodeksu karnego istnieje nadto możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej rodzica, który ma ograniczoną bądź władzę rodzicielską albo został jej pozbawiony i dopuścił się uprowadzenia dziecka.

 

Konkubinat

W orzecznictwie przyjęło się, że konkubinat to faktyczny, prawnie nieuregulowany związek dwojga osób odmiennej płci, które żyją ze sobą. Sąd Najwyższy określił konkubinat jako „wspólne pożycie analogiczne go małżeńskiego, tyle że pozbawione legalnego węzła. Oznacza to istnienie ogniska domowego charakteryzującego się duchową, fizyczną i ekonomiczną więzią, łączącą mężczyznę i kobietę.” Brak prawnego uregulowania tej faktycznej relacji dwojga ludzi staje się problematyczny, kiedy jeden z partnerów umiera albo dochodzi do konfliktu między nimi. Wówczas pojawia się potrzeba skorzystania z pomocy profesjonalisty. Konkubinat rodzi potrzebę rozstrzygnięć w temacie wspólnych małoletnich dzieci (m.in. ustalenie pochodzenia dziecka, kontakty z dzieckiem, alimenty na dziecko) oraz w kwestiach majątkowych. W naszej Kancelarii doradzimy, jak zabezpieczyć interesy majątkowe partnerów na wypadek śmierci jednego z nich, w sytuacji, gdy żyją ze sobą wiele lat i wspólnie dorabiają się majątku. Pamiętajmy bowiem, że w świetle prawa konkubenci nie dziedziczą po sobie. Zabezpieczamy także interesy majątkowe partnerów na wypadek ustania ich związku, poprzez na przykład zawarcie odpowiedniej umowy determinującej sposób rozliczenia byłych konkubentów. W razie braku rozpadu związku i braku wcześniejszego zawarcia takiej umowy – pomagamy sprawiedliwie dokonać rozliczenia, opierając się na orzecznictwie i doświadczeniu procesowym w tego typu postępowaniach. Pamiętajmy bowiem, że odpowiedzi na pytanie, jak dokonać takiego rozliczenia nie znajdziemy w żadnej ustawie.

 

Postępowania w sprawach nieletnich

W Kancelarii doskonale wiemy, jak ważne jest to, aby w tym trudnym dla dziecka czasie, mogło ono liczyć na pomoc obrońcy, który oceni, czy środek wychowawczy zastosowany przez sąd oraz jego konsekwencje są sprawiedliwe i adekwatne do przewinienia nieletniego.

 

Adopcja (przysposobienie), piecza zastępcza, opieka, kuratela

Jak rozróżnić adopcję, pieczę zastępczą, opiekę oraz kuratelę? Służymy wsparciem w tym zakresie. Klientów zainteresowanych zagadnieniami prawa rodzinnego informujemy o różnicach, jakie wynikają z poszczególnych form opieki nad dzieckiem. Tłumaczymy również zawiłości prawne oraz pomagamy w sporządzaniu wniosków.

 

Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa

Proces o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa to zawiły proces. Jakie czynności należy wykonać? Adwokat wskaże, które wnioski trzeba wypełnić i na co zwrócić uwagę, aby procedura przebiegła w sposób zrozumiały. Poinformuje również, na jakie problemy może napotkać klient w trakcie dochodzenia praw w sądzie.

 

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to pozbawienie bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych, czyli do samodzielnego działania ze skutkiem prawnym. Ubezwłasnowolnienie ma na celu dobro osoby fizycznej i jej najbliższych, ochronę ich interesów osobistych lub majątkowych. Zasadniczą przesłanką ubezwłasnowolnienia jest niemożność kierowania swoim postępowaniem przez daną osobę. Chodzi o ograniczone możliwości intelektualne danej osoby do oceny swojej sytuacji. Wyróżnia się ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite. Przesłanki dla orzeczenia każdego z nich są inne.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych. Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie może wystąpić małżonek osoby, której wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo lub przedstawiciel ustawowy, np. rodzice. Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dołączyć szereg niezbędnych dokumentów.

Powyższy rys procedury ubezwłasnowolnienia pokazuje, iż jest to proces wysoce oceny i zawiły, wymagający specjalistycznej wiedzy nie tylko na temat tego, jaką dokumentację i gdzie złożyć, ale i które okoliczności faktyczne i w jaki sposób opisać, aby doszło do wydania wyroku uwzględniającego wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Czasami w toku postępowania rodzinnego istnieje konieczność wszczęcia jednoczesnego postępowania karnego w celu ochrony interesów naszych Klientów także na płaszczyźnie karnej. Dotyczy to najczęściej przestępstwa znęcania – psychicznego (m.in. poniżanie, zastraszanie, szantażowanie) lub fizycznego (m.in. bicie, zniewalanie, porzucanie), przestępstwa nękania, przemocy ekonomicznej, przestępstwa porwania dziecka, przestępstwa niealimentacji, przestępstwa nakłaniania do przerwania ciąży.

W Kancelarii sporządzamy m.in. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatne akty oskarżenia, zgłoszenia oskarżycieli posiłkowych, apelacje i kasacje od wyroków karnych oraz zażalenia na postanowienia. W określonych sytuacjach, wymagających natychmiastowej interwencji sądu, sporządzamy wnioski w trybie art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, doprowadzając do szybkiego opuszczenia mieszkania przez dopuszczającego się przemocy wobec najbliższych członka rodziny. Zdajemy sobie sprawę, iż w tego typu sprawach w grę wchodzi zdrowie i życie naszych Klientów oraz nierzadko ich małoletnich dzieci, dlatego decyzje, co do sposobu działania na płaszczyźnie karnej podejmujemy odpowiedzialnie, ale i odważnie oraz zapewniając emocjonalne wsparcie, ponieważ bezpieczeństwo i komfort psychiczny naszych Klientów mają dla nas znaczenie priorytetowe.

 

Podział majątku adwokat Łódź

Małżeńskie stosunki majątkowe - w sprawach tego typu ważna jest dokładność i dobra znajomość procedur. W celu przeprowadzenia podziału wspólnego dobytku warto skierować się do adwokata, który wyjaśni, jak przygotować się do rozprawy oraz jakie dokumenty wypełnić, aby obie strony mogły być usatysfakcjonowanie.